Hakkımızda

2020 yılında kurulan SiberCARE, Türk Güvenlik Çözüm ve Üreticilerinin tek katma değerli distribütörü olarak çalışmaktadır.

SiberCARE, Türk mühendislerlerini destekleyerek, ülke mühendislerimizin geliştirdiği ürün ve çözümlerin markalaşmasına destek olmaktadır.

SiberCARE, sunduğu Türk ürün ve çözümlerini, müşterilerinin ihtiyaç ve sorunlarını derin bilgi ve tecrübesini de kullanarak, en doğru şekilde adreslemekte ve müşteri memnuniyeti ve güven odaklı olarak çalışmaktadır.

SiberCARE, global siber güvenlik pazarındaki trendleri ve müşterilerinin ihtiyaç ve taleplerini çok yakından takip ederek bu ihtiyaç, talep ve trendleri en iyi şekilde adresleyecek şekilde Türk mühendislerimizi yönlendirmekte ve yerli ve milli çözümler oluşturulmasını sağlamaktadır.

Misyon

Si­ber­CA­RE, Türk mü­hen­dis­le­ri­mi­zi des­tek­le­mek­te, ge­liş­tir­dik­le­ri ürün ve çö­züm­le­ri ül­ke­mi­ze ka­zan­dı­ra­rak, ül­ke­mi­zin dışa ba­ğım­lı­lı­ğı­nı azalt­ma­yı sağ­la­mak­ta­dır.

Vizyon

Si­ber­CA­RE ola­rak ama­cı­mız, dist­ri­bü­tö­rü ol­du­ğu­muz tüm ürün ve çö­züm­le­rin hem yurt içi, hem ­de yurt dışı glo­bal pa­zar­da yer edin­me­si, mar­ka­laş­ma­sı ve de­ğer kazan­ma­sı­nı sağ­la­mak­tır.

Kurucumuz

Ga­lip Mu­rat PE­KER

1999 yı­lın­da Bil­gi­sa­yar Mü­hen­dis­li­ği bö­lü­mün­den şe­ref öğ­ren­ci­si ola­rak me­zun olan Mu­rat PE­KER, bi­li­şim sek­tö­rü­nün önde ge­len sis­tem en­teg­ra­tör­le­ri Veri İle­ti­şim Sis­tem­le­ri(VIS), Bil­tam, Bi­mel, Sü­pe­ron­li­ne ve Koç­sis­tem şir­ket­le­rin­de Kamu Sa­tış Yö­ne­ti­ci­si ve Grup Yö­ne­ti­ci­si ola­rak ça­lış­mış­tır.

Daha son­ra sı­ra­sıy­la Orac­le, Te­ra­da­ta, Blu­e­Co­at(Sy­man­tec) şir­ket­le­rin­de Kamu Sa­tış Mü­dür­lü­ğü ya­pan ku­ru­cu­muz, 2 sene bo­yun­ca Blu­e­Co­at(Sy­man­tec) si­ber güven­lik fir­ma­sın­da ülke mü­dür­lü­ğü gö­re­vin­de yer al­mış­tır.

Blu­e­Co­at si­ber gü­ven­lik çö­züm­le­ri­nin mar­ka­laş­ma­sı ve ka­nal ya­pı­sı­nın ku­rul­masın­da cid­di kat­kı­la­rı olan ku­ru­cu­muz, 22 se­ne­lik pro­fes­yo­nel ka­ri­ye­rin­den son­ra Türk mü­hen­dis­le­ri­ni des­tek­le­mek, mü­hen­dis­le­ri­mi­zin ge­liş­tir­di­ği ürün ve çö­züm­lerin mar­ka­laş­ma­sı­nı ve glo­bal pa­zar­da yer edin­me­si­ni sağ­la­mak için Si­ber­CA­RE Tekno­lo­ji A.Ş.’yi kur­muş­tur.